Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Rozpoczął się nowy rok liturgiczny pod hasłem „Uczestniczę we Wspólnocie Kościoła”. Jest to dobra okazja by zaangażować się w działalność naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Zapraszamy nowe osoby.

Członkostwo w Akcji Katolickiej (AK ) jest przypisane do parafii, do której członek przynależy.
Członkiem AK może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.
Przyjęcie do AK poprzedza staż kandydacki, który trwa nie krócej niż pół roku. Wymóg stażu nie dotyczy kandydatów, którzy byli członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, lub innego publicznego stowarzyszenia wiernych.
Niepełnoletni, uczestniczący w działalności AK, maja status kandydata. Długość stażu, liczona jest od ukończenia przez kandydata 18 roku życia.

AK może prowadzić działalność, w szczególności w zakresie:
-pomocy społecznej;
-wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
-działalności charytatywnej;
-podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
-ochrony i promocji zdrowia;
-działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
-działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
-nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
-działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
-turystyki i krajoznawstwa;
-informacyjno-wydawniczym…

Więcej szczegółów w poniższym statucie lub na spotkaniu AK w każdy drugi poniedziałek miesiąca w salce przy kościele po Mszy Św. wieczornej.

Statut Akcji Katolickiej

Prezes naszego oddziału: Iwona Niezgoda
Kontakt: ak.farasanok@gmail.com

 

Akcja Katolicka – wpis archiwalny