Akcja Katolicka – wpis archiwalny

Akcja Katolicka – wpis archiwalny

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16, 3; Flp 4, 3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.

Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrze¬szeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.
Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi”.

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania.

Członkiem Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (POAK), poprzedzony roczną formacją, został powołany na mocy Dekretu Metropolity Przemyskiego abp Józefa Michalika z 12 maja 2002 roku. Organ założycielski stanowiło 16 osób, wiernych naszej parafii. Pierwszym prezesem, mianowanym przez arcybiskupa, została pani Urszula Gaik, która pełniła swoją funkcję przez jedną kadencję. Przez trzy następne kadencje funkcję tę pełnił pan Wojciech Pruchnicki. Aktualnie prezesem jest Teresa Stareńczak na mocy mianowania przez Metropolitę Przemyskiego abp Adama Szala pismem z dnia 23 listopada 2019 roku. Funkcję tę pełni drugą kadencję.

Parafialny Oddział został założony w okresie, kiedy proboszczem był ks. dr Andrzej Skiba, który był również jego Asystentem do dnia 18 sierpnia 2018 roku, tzn. do czasu przejścia na emeryturę.

Od 19 sierpnia 2018 roku Asystentem Kościelnym jest obecny proboszcz ks. dr Roman Froń.

Spotkania formacyjne członków Akcji Katolickiej odbywają się w drugi poniedziałek miesiąca po Mszy św. wieczornej, zawsze w obecności księdza asystenta według następującego porządku: modlitwa, zapalenie świecy, kwadrans ewangeliczny, rozważanie materiałów formacyjnych na dany rok, dzielenie się wiarą, kwadrans czytelniczy, modlitwa na zakończenie i błogosławieństwo Kapłana.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
3) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;
4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

(aktual.02.2020. T.S.)