Dziś 13 grudnia- rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

42 LATA TEMU WPROWADZONO W POLSCE STAN WOJENNY.

Wyprowadzono na ulice wojsko, odcięto telefony, rozpoczęto okrutne aresztowania… Internowanych zostało blisko 10 000 ludzi. Szczególne represje dotyczyły ludzi związanych z Solidarnością.   Szacuje się, że w wyniku bezpośrednich i pośrednich działań władz zginęło kilkaset osób.  Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to Polacy strzelali do Polaków.

Na tę akcję idziemy pod hasłem ratowania Ojczyzny, ratowania narodu”…

„…społeczeństwo musi być przekonane, że robimy wszystko właśnie po to, aby […] stanu konfrontacyjnego nie było”…

tak Jaruzelski tłumaczył prosząc Moskwę jeszcze w przeddzień  wprowadzenia stanu wojennego 12 grudnia 1981 r.  o pomoc Armii Sowieckiej – na wypadek gdyby nie udało się spacyfikować kraju siłami Ludowego Wojska Polskiego i bezpieki.

Propaganda głosiła, iż puste półki w sklepach są wynikiem strajków, a więc winą „Solidarności”, która bez oglądania się na konsekwencje polityczne eskalowała konflikt z władzą pogrążając kraj w chaosie, podczas gdy zorientowana na interes narodowy partia rządząca starała się ratować państwo.

Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, nienawiści sieje spustoszenie psychiczne, chaos i demoralizacja przybrały rozmiary klęski, awanturnikom trzeba skrępować ręce.”

Pod koniec listopada 1981 r. nadzorujący bezpiekę Czesław Kiszczak wskazywał, by:

„używać straszaka interwencji, koncentracji wojsk na granicy, że już mogą wejść wojska nie tylko radzieckie, ale czeskie, niemieckie…”

Formułując „założenia taktyczne”, propagandyści podkreślali, aby:

łączyć rzeczową analizę przyczyn wprowadzenia stanu wojennego z ukazywaniem tego, w jaki sposób przerwanie groźnych wydarzeń z 1981 r. umożliwiło późniejsze porozumienie, a w efekcie „okrągły stół” i głęboką transformację systemu politycznego Polski. Szczególnie mocno powinien być wyeksponowany motyw „mniejszego zła”…

📸 Zobacz też  : Akcja Katolicka w Polsce

13 grudnia 2023|